Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Kościanie

Celem głównym pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 2

Aktualności

| aktualności

ZARZĄDZENIE NR 339/20 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej.

Przejdź do archiwum